Son Konu: Dini Wallpaper – Dini Arka Plan Resimleri
Dini Resimler
Buhari Hadisleri

Buhari Hadisleri

30.09.18
1-)Ubade 襤bnu’s-Samit el-Ensari (rad覺yallahu anh) hazretleri demitir ki: “Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam) 繹yle buyurdular: “Kim Allah’tan baka ilah olmad覺覺na Allah’覺n bir ve eriksiz olduuna ve Muhammed’in onun kulu ve Res羶lu (el癟isi) olduuna, keza Hz. 襤sa’n覺n da Allah’覺n kulu ve el癟isi olup, Hz. Meryem’e att覺覺 bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduuna, keza cennet ve cehennemin hak olduuna ehadet ederse, her ne amel 羹zere olursa olsun Allah onu cennetine koyacakt覺r.” M羹slim’in bir baka rivayetinde 繹yle buyrulmutur: “Kim Allah’tan baka ilah olmad覺覺na ve Muhammed’in Allah’覺n el癟isi olduuna ehadet ederse Allah ona atei haram k覺lacakt覺r.” Kaynak:Buhari, Enbiya 47; M羹slim, 襤man 46, (28); Tirmizi, 襤man 17, (2640). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

4-)Yine Ebu Sa’id (rad覺yallahu anh) hazretleri der ki: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) 繹yle buyurdular: “Bir kul 襤slam’a girer ve bunda samimi olursa, daha 繹nce yapt覺覺 b羹t羹n hay覺rlar覺 Allah, lehine yazar, ilemi olduu b羹t羹n erleri de affeder. M羹sl羹man olduktan sonra yapt覺klar覺 da u ekilde muamele g繹r羹r: Yapt覺覺 her hay覺r i癟in en az on misli olmak 羹zere yediy羹z misline kadar sevap yaz覺l覺r. 襤ledii her bir er i癟in de, -Allah affetmedii takdirde- bir g羹nah yaz覺l覺r.”
Kaynak:Buhari hadisi talik olarak kaydeder (襤man 31), Nesai, 襤man 10, (8, 105). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

5-)Ebu H羹reyre (rad覺yallahu anh) hazretleri anlat覺yor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Sizden biri i癟iyle d覺覺yla M羹sl羹man olursa, yapt覺覺 herbir hay覺r en az on mislinden, yedi y羹z misline kadar sevab覺yla yaz覺l覺r. 襤ledii her bir g羹nah da sadece misliyle yaz覺l覺r. Bu hal, Allah’a kavuuncaya kadar b繹yle devam eder.”
Kaynak:Buhari, 襤man 31; M羹slim, 襤man 205, (129). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

7-)Ebu Zerr (C羹ndeb 襤bnu C羹nade el-G覺fari) (rad覺yallahu anh) hazretleri anlat覺yor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Bana Cebrail aleyhisselam gelerek “mmetinden kim Allah’a herhangi bir eyi ortak k覺lmadan (irk komadan) 繹l羹rse cennete girer” m羹jdesini verdi” dedi. Ben (hayretle) “zina ve h覺rs覺zl覺k yapsa da m覺?” diye sordum. “H覺rs覺zl覺k da etse, zina da yapsa” cevab覺n覺 verdi. Ben tekrar: “Yani h覺rs覺zl覺k ve zina yapsa da ha!” dedim. “Evet, dedi, h覺rs覺zl覺k da etse, zina da yapsa!” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) d繹rd羹nc羹 keresinde ilave etti: “Ebu Zerr patlasa da cennete girecektir”.
Kaynak:Buhari, Tevhid 33; M羹slim, 襤man 153, (94); Tirmizi, 襤man 18, (2646). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

9-)Ebu H羹reyre (rad覺yallahu anh) hazretleri anlat覺yor: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e “Ey Allah’覺n Res羶lu, k覺yamet g羹n羹 senin efaatinle en ziyade saadete erecek olan kimdir?” diye sormutum. Bana: “Hadis’e kar覺 sende olan ak覺 g繹r羹nce, bu hususta senden 繹nce bana bir bakas覺n覺n sualde bulunmayaca覺n覺 tahmin etmitim” a癟覺klamas覺n覺 yapt覺ktan sonra u cevab覺 verdi: “K覺yamet g羹n羹 benim efaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve i癟inden gelerek ‘La ilahe illallah’ diyen kimsedir”

14-)Abdullah 襤bnu mer 襤bni’l-Hattab (rad覺yallahu anh)’覺n anlatt覺覺na g繹re, bir adam kendisine: Gazveye 癟覺km覺yor musun?” diye sorar. Abdullah u cevab覺 verir: “Ben Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’i iittim, 繹yle buyurmutu: “襤slam be esas 羹zerine bina edilmitir: Allah’tan baka ilah olmad覺覺na ve Muhammed’in O’nun kulu ve el癟isi olduuna ehadet etmek, namaz k覺lmak, oru癟 tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak”. Kaynak:Buhari, 襤man 1; M羹slim, 襤man 22 (….); Nesai, 襤man 13, (9, 107-108); Tirmizi, 襤man 3, (2612). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

15-)Yahya 襤bnu Ya’mur haber veriyor: “Basra’da kader 羹zerine ilk s繹z eden kimse Ma’bed el-C羹heni idi. Ben ve Humeyd 襤bnu Abdirrahman el-Himyeri, hac veya umra vesilesiyle beraberce yola 癟覺kt覺k. Aram覺zda konuarak, Ashab’tan biriyle kar覺lamay覺 temenni ettik. Maksad覺m覺z, ondan kader hakk覺nda u heriflerin ettikleri laflar hususunda soru sormakt覺. Cenab-覺 Hakk, bizzat Mescid-i Nebevi’nin i癟inde Abdullah 襤bnu mer (rad覺yallahu anh)’la kar覺lamay覺 nasib etti. Birimiz sa, 繹b羹r羹m羹z sol taraf覺ndan olmak 羹zere ikimiz de Abdullah (rad覺yallahu anh)’a sokuldu. Arkada覺m覺n s繹z羹 bana b覺rakt覺覺n覺 tahmin ederek, konumaya balad覺m: “Ey Ebu Abdirrahman, bizim taraflarda baz覺 kimseler zuhur etti. Bunlar Kur’an-覺 Kerim’i okuyorlar. Ve 癟ok ince meseleler bulup 癟覺karmaya 癟al覺覺yorlar.” Onlar覺n durumlar覺n覺 beyan sadedinde unu da ilave ettim: “Bunlar, “kader yoktur, herey hadistir ve Allah 繹nceden bunlar覺 bilmez” iddias覺ndalar.” Abdullah (rad覺yallahu anh): “Onlarla tekrar kar覺la覺rsan, haber ver ki ben onlardan beriyim, onlar da benden beridirler.” Abdullah 襤bnu mer s繹z羹n羹 yeminle de te’kid ederek 繹yle tamamlad覺: “Allah’a kasem olsun, onlardan birinin Uhud da覺 kadar alt覺n覺 olsa ve hepsini de hay覺r yolunda harcasa kadere inanmad覺k癟a, Allah onun hayr覺n覺 kabul etmez.” Sonra Abdullah dedi ki: Babam mer 襤bnu’l-Hattab (rad覺yallahu anh) bana unu anlatt覺: “Ben Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’in yan覺nda oturuyordum. Derken elbisesi bembeyaz, sa癟lar覺 simsiyah bir adam yan覺m覺za 癟覺kageldi. zerinde, yolculua delalet eder hi癟bir belirti yoktu. stelik i癟imizden kimse onu tan覺m覺yordu da. Gelip Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’in 繹n羹ne oturup dizlerini dizlerine dayad覺. Ellerini bacaklar覺n覺n 羹st羹ne h羹rmetle koyduktan sonra sormaya balad覺: Ey Muhammed! Bana 襤slam hakk覺nda bilgi ver! Haz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) a癟覺klad覺: “襤slam, Allah’tan baka ilah olmad覺覺na, Muhammed’in O’nun kulu ve el癟isi olduuna ehadet etmen, namaz k覺lman, zekat vermen, Ramazan orucu tutman, g羹c羹n yettii takdirde Beytullah’a haccetmendir.” Yabanc覺: “-Doru s繹yledin” diye tasdik etti. Biz hem sorup hem de s繹yleneni tasdik etmesine hayret ettik. Sonra tekrar sordu: “Bana iman hakk覺nda bilgi ver?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) a癟覺klad覺: “Allah’a, meleklerine, kitablar覺na, peygamberlerine, ahiret g羹n羹ne inanmand覺r. Kadere yani hay覺r ve errin Allah’tan olduuna da inanmand覺r.” Yabanc覺 yine: “Doru s繹yledin!” diye tasdik etti. Sonra tekrar sordu: “Bana ihsan hakk覺nda bilgi ver?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) a癟覺klad覺: “襤hsan Allah’覺 sanki g繹zlerinle g繹r羹yormusun gibi Allah’a ibadet etmendir. Sen O’nu g繹rmesen de O seni g繹r羹yor.” Adam tekrar sordu: “Bana k覺yamet(in ne zaman kopaca覺) hakk覺nda bilgi ver?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) bu sefer: “K覺yamet hakk覺nda kendisinden sorulan, sorandan daha fazla birey bilmiyor!” kar覺l覺覺n覺 verdi. Yabanc覺: “yleyse k覺yametin alametinden haber ver!” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) u a癟覺klamay覺 yapt覺: “K繹le kad覺nlar覺n efendilerini dourmalar覺, yal覺n ayak, 羹st羹 癟覺plak, fakir -M羹slim’in rivayetinde fakir kelimesi yoktur- davar 癟obanlar覺n覺n y羹ksek binalar yapmada yar覺t覺klar覺n覺 g繹rmendir.” Bu s繹z 羹zerine yabanc覺 癟覺kt覺 gitti. Ben epeyce bir m羹ddet kald覺m. -Bu ifade M羹slim’deki rivayete uygundur. Dier kitaplarda “Ben 羹癟 gece sonra Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’la kar覺lat覺m” eklindedir- Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) Ey mer, sual soran bu zat覺n kim olduunu biliyor musun? dedi. Ben: “Allah ve Res羶l羹 daha iyi bilir” deyince u a癟覺klamay覺 yapt覺: “Bu Cebrail aleyhisselamd覺. Size dininizi 繹retmeye geldi.” Ebu Davud, bir baka rivayette “Ramazan orucu”ndan sonra “c羹n羹bl羹kten y覺kanmak” maddesini de ilave eder. Yine Ebu Davud’un bir baka rivayetinde u ziyade vard覺r: “M羹zeyne veya C羹heyne kabilesinden bir adam sordu: “Ey Allah’覺n Res羶l羹, hangi ii yap覺yoruz, olup bitmi (levh-i mahfuza kayd覺 ge癟mi) bir ii mi, yoksa (hen羹z levh-i mahfuza ge癟memi) u anda yeni balanacak olan bir ii mi?” Res羶l羹llah (aleyhissalatu vesselam): “Olup bitan bir ii” dedi. Adamca覺z -veya cemaatten biri- yine sordu: yleyse niye 癟al覺覺ls覺n ki? Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) u a癟覺klamada bulundu: “Cennet ehli olanlara cennetliklerin ameli m羹yesser k覺l覺n覺r, ate ehli olanlara da cehennemliklerin ameli m羹yesser k覺l覺n覺r.” Benzer bir hadisi, Buhari (rahimehullah) Ebu H羹reyre (rad覺yallahu anh)’den kaydeder. Bu hadise Tirmizi hari癟 dierlerinde de rastlan覺r. Mevzubahis rivayette, “ehadette bulunman” yerine “Allah’a ibadet edip hi癟bir eyi ortak komaman” ifadesi de yer al覺r. Bu hadiste ayr覺ca “Yal覺n ayak, 羹st羹 癟覺plak kimseler halk覺n reisleri olduu zaman” ziyadesi de mevcuttur. u ziyade de mevcuttur: (K覺yametin ne zaman kopaca覺), Allah’tan baka hi癟kimse taraf覺ndan bilinmeyen be gay覺ptan (mugayyebat-覺 hamse) biridir buyurdu ve u ayeti okudu: “K覺yamet saatini bilmek ancak Allah’a mahsustur. Yamuru O indirir. Rahimlerde bulunan覺 o bilir. Kimse yar覺n ne kazanaca覺n覺 bilmez. Ve hi癟 kimse nerede 繹leceini bilmez…” (Lokman, 34), Bir baka rivayette “羹st羹 癟覺plaklar” tabirinden sonra “sa覺r ve dilsizler arz覺n melikleri (krallar覺) olduklar覺 zaman” ziyadesi vard覺r. Nesai’nin S羹nen’inde u ziyade mevcuttur: “Dedi ki: Hay覺r, Muhammed’i hakikatle birlikte irad ve hidayet edici olarak g繹nderen zat’a yemin olsun, ben o hususta (k覺yametin ne zaman kopaca覺 hususunda) sizden birinden daha bilgili deilim. O gelen de Cibril aleyhisselamd覺. D覺hyetu’l-Kelbi suretinde inmitir.”
Kaynak:Buhari, 襤man 37. M羹slim, 襤man 1, (8); Nesai, 襤man 6, (8, 101); Ebu Davud, S羹nnet 17, (4695); Tirmizi, 襤man 4, (2613). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

16-)Enes 襤bnu Malik (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: Biz mescidde Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’le birlikte otururken, devesine binmi olarak bir adam girdi ve mescidin avlusuna devesini 覺h覺p balad覺ktan sonra: “Muhammed hanginizdir?” diye sordu. Biz: “Dayanmakta olan u beyaz kimse” diye g繹sterdik. -Nesai’deki Ebu H羹reyre (rad覺yallahu anh)’覺n rivayetinde: “u dayanmakta olan hafif k覺rm覺z覺ya 癟alan renkteki kimse” diye tasvir mevcuttur.- Adam: “Ey Abdulmuttalib’in olu! diye seslendi. Res羶lullah (aleyhissalatu vesselam): “Buyur seni dinliyorum” dedi. Adam: “Sana bireyler soraca覺m. Sorular覺mda a覺r覺 gidebilirim, sak覺n bana dar覺lmayas覺n” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Haydi istediini sor!” Adam: “Rabbin ve senden 繹ncekilerin Rabbi ad覺na soruyorum: Seni b羹t羹n insanlara peygamber olarak Allah m覺 g繹nderdi?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Kasem olsun evet!” Adam: “Allahu Teala ad覺na soruyorum: Gece ve g羹nd羹z be vakit namaz k覺lman覺 sana Allah m覺 emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah’a kasem olsun evet!” Adam: “Allah ad覺na soruyorum, senenin u ay覺nda oru癟 tutman覺 sana Allah m覺 emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah’a kasem olsun evet!” Adam: “Allahu Teala ad覺na soruyorum: Bu sadakay覺 zenginlerimizden al覺p fakirlerimize da覺tman覺 Allah m覺 sana emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah’a kasem olsun evet!” Bu soru-cevaptan sonra adam unu s繹yledi: “Getirdiklerine inand覺m. Ben geride kalan kabilemin el癟isiyim. Ad覺m: D覺mam 襤bnu Sa’lebe’dir. Benu Sa’d 襤bni Bekr’in kardeiyim.” (Bunu be kitap rivayet etmitir. Metin Buhari’den al覺nm覺t覺r). M羹slim’in rivayetinde 繹yle denir: “Bir adam geldi ve 繹yle dedi: “Bize senin g繹nderdiin el癟i geldi ve iddia etti ki sen Allah taraf覺ndan g繹nderildiine inanmaktas覺n.” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Doru s繹ylemi” dedi. Adam tekrar: “yleyse semay覺 kim yaratt覺?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah!” dedi. Adam: “Peki bu dalar覺 kim dikti ve i癟indekileri kim koydu?” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah!” dedi. Adam: Peki semay覺 yaratan, arz覺 yaratan ve dalar覺 diken Zat ad覺na s繹yler misin, seni peygamber olarak g繹nderen Allah m覺d覺r?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Evet!” dedi. Adam: “El癟in iddia ediyor ki biz gece ve g羹nd羹z be vakit namaz k覺lmal覺y覺z, bu doru mudur?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Doru s繹ylemitir!” Adam: “Seni g繹nderen ad覺na doru s繹yle. Bunu sana Allah m覺 emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Evet!” dedi. Adam sonra zekat覺, arkas覺ndan orucu, daha sonra da hacc覺 zikretti ve bu ekilde sordu. Ravi der ki: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) de her sualde “Doru s繹ylemi” diye cevap veriyordu. Adam (son olarak) sordu: “Seni g繹nderen ad覺na doru s繹yle. Bunu sana Allah m覺 emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Evet!” Adam sonra geri d繹nd羹 ve ayr覺l覺rken unu s繹yledi: “Seni hakla g繹nderen Zat’a kasem olsun, bunlar 羹zerine hi癟 bir ey ilave etmem, bunlar覺 eksiltmem de.” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Bu kimse s繹z羹nde durursa cennetliktir!” buyurdu.
Kaynak:Buhari, 襤lm 6; M羹slim, 襤man 10, (12); Tirmizi, Zekat 2, (619); Nesai, Siyam 1, (4, 120); Ebu Davud, Salat 23, (486). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

17-)Talha 襤bnu Ubeydillah haber veriyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e Necid ahalisinden bir adam geldi. Sa癟lar覺 kar覺覺kt覺. Kula覺m覺za sesinin m覺r覺lt覺s覺 geliyordu, ancak ne dediini anlayam覺yorduk. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e iyice yakla覺nca g繹rd羹k ki, 襤slam’dan soruyormu. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Gece ve g羹nd羹zde be vakit namaz” demiti ki adam tekrar sordu: “Bu be d覺覺nda bir borcum var m覺?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Ramazan orucu da var” deyince adam: Bunun d覺覺nda oru癟 var m覺? diye sordu. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Hay覺r!” Ancak dilersen nafile tutars覺n” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) ona zekat覺 hat覺rlatt覺. Adam: “Zekat d覺覺nda borcum var m覺?” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Hay覺r, ama nafile verirsen o baka!” dedi. Adam geri d繹nd羹 ve gider ayak: “Bunlara ilave yapmayaca覺m gibi noksan da tutmayaca覺m” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) da: “S繹z羹nde durursa kurtulua ermitir” buyurdu. Veya “S繹z羹nde durursa cennetliktir” buyurdu. Ebu Davud’da “Kasem olsun kurtulua erer, yeter ki s繹z羹nde dursun” eklinde te’kidli olarak gelmitir.
Kaynak:Buhari, 襤man 34; M羹slim, 襤man 8, (11); Nesai, Siyam, 1, (4, 120); Ebu Davud, Salat 1, (391); Muvatta, Kasru’s-Salat fi’s-Sefer 94, (1, 175). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

18-)Abdullah 襤bnu Abbas’覺n rivayetine g繹re, bir kad覺n, kendisine k羹pte yap覺lan 覺ra (nebiz) hakk覺nda sordu. Kad覺na u cevab覺 verdi: “Abdulkays kabilesinin heyeti Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e geldii vakit: “Bu gelenler kimdir?” diye sordu. “Rebial覺lar” diye kendilerini tan覺tt覺lar. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Merhaba, ho geldiniz. 襤naallah bu ziyaretten memnun kal覺r, piman olmazs覺n覺z” buyurdu. Misafirler: “Biz uzak bir yerden geliyoruz. Sizinle bizim aram覺zda u kafir Mudarl覺lar var. Bu sebeple, size ancak haram ay覺nda urayabiliyoruz. yle ise, bize kesin, a癟覺k bir amel emret, onu geride b覺rakt覺klar覺m覺za da 繹retelim. Ve bizi cennete g繹t羹rs羹n” dediler. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) de onlara d繹rt emir ve d繹rt yasakta bulundu: nce tek olan Allah Teala’ya iman覺 emretti ve sordu: “襤man nedir biliyor musunuz?” “Allah ve Res羶l羹 daha iyi bilir!” dediler. A癟覺klad覺: Allah’tan baka ilah olmad覺覺na, Muhammed’in Allah’覺n kulu ve el癟isi olduuna ehadet etmek, namaz k覺lmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak, harpte elde edilen ganimetten bete birini 繹demenizdir.” Res羶lullah (aleyhissalatu vesselam) onlara u kaplar覺 (覺ra yapmada) kullanmalar覺n覺 yasaklad覺: Hantem (topraktan mamul k羹p), d羹bba (su kaba覺ndan yap覺lm覺 testiler), nakir hurma k繹k羹nden ayr覺lan 癟anak, m羹zeffet -veya mukayyer- (i癟i ziftle -katranla- cilalanm覺 kap).
Kaynak:Buhari, 襤man 40, 襤lm 25, Mevakitu’s-Salat 2, Zekat 1, Farzu’l-Hums 2, Mevak覺b 4, Meazi 69, Edeb 98, Haberi’l-Vahid 5, Tevhid 56, M羹slim, 襤man 23, 24, 25 (17); Ebu Davud, Eribe 7, (3692); Tirmizi, 襤man 5, (2614); Nesai, 襤man, 25, (8, 120). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

26-)Enes (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdu ki: “Kim bizim namaz覺m覺z覺 k覺lar, bizim k覺blemize y繹nelir, bizim kestiimizi yerse ite o, M羹sl羹mand覺r”.
Kaynak:Hadisi Nesai tahric etmitir. Ancak, Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi taraf覺ndan da rivayet edilmi olan uzunca bir hadisin bir par癟as覺d覺r. Bak: Tirmizi, 襤man 2, (2611); Ebu Davud, Cihad 104, (2641). Nesai, 襤man 9, (8, 105). Buhari, Salat 28. Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

27-)Ebu H羹reyre anlat覺yor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdu ki: “襤man, yetmi k羹sur -bir rivayette de altm覺 k羹sur- ubedir. Haya imandan bir ubedir.” Bir rivayette u ziyade vard覺r: “Bu 羶belerden en 羹st羹n羹 “Lailahe illallah” s繹z羹d羹r, en aa覺 mertebede olan覺 da yolda bulunan rahats覺z edici bir eyi kenara 癟覺karmakt覺r.” Kaynak:Buhari, 襤man 3; M羹slim, 襤man 57-38, (35-36); Ebu Davud, S羹nnet 15, (4676); Tirmizi, 襤man 6, (2617); Nesai, 襤man 16, (8, 110); 襤bnu Mace, Mukaddime 9, (57). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

28-)Hz. Enes, Res羶lullah (aleyhissalatu vesselam)’覺n 繹yle buyurduunu anlat覺yor: “癟 haslet vard覺r. Bunlar kimde varsa iman覺n tad覺n覺 duyar: Allah ve Res羶l羹n羹 bu ikisi d覺覺nda kalan hereyden ve herkesten daha 癟ok sevmek, bir kulu s覺rf Allah r覺zas覺 i癟in sevmek, Allah, imans覺zl覺ktan kurtar覺p 襤slam’覺 nasib ettikten sonra tekrar k羹fre, inan癟s覺zl覺a d羹mekten, atee at覺lmaktan korktuu gibi korkmak.” Nesai’nin kaydettii bir dier rivayette “bu ikisi d覺覺nda kalan” tabirinden sonra u ziyade vard覺r. “Allah i癟in sevmek, Allah i癟in buzetmek.” Kaynak:Buhari, 襤man 9, 14, 襤krah 1; M羹slim, 襤man 67, (43); Tirmizi, 襤man 10, (2626); Nesai, 襤man 3, (8, 96); 襤bnu Mace, Fiten 23, (4033). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

29-)Yine Hz. Enes (rad覺yallahu anh) bildiriyor; Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) 繹yle buyurmutur: “Sizden biri, beni, babas覺ndan, evlad覺ndan ve b羹t羹n insanlardan daha 癟ok sevmedik癟e iman etmi say覺lmaz” Nesai’nin bir rivayetinde “…mal覺ndan ve ailesinden daha sevgili…” denmektedir. Kaynak:Buhari, 襤man 8; M羹slim, 襤man 70, (44); Nesai, 襤man 19,(8,114, 115). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

30-)Yine Hz. Enes (rad覺yallahu anh)’in rivayetine g繹re Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) 繹yle buyurmutur: “Sizden biri, kendi i癟in sevdiini kardei i癟in de sevmedik癟e ger癟ek imana eremez.” Nesai’nin rivayetinde “…hay覺r eylerden” ziyadesi mevcuttur. Kaynak:Buhari, 襤man 6; M羹slim, 襤man 71, (45); Nesai, 襤man 19, (3, 115); Tirmizi, S覺fatu’l-K覺yamet 60, (3517); 襤bnu Mace, Mukaddime 9, (66). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

33-)Abdullah 襤bnu Amr 襤bni’l-As (rad覺yallahu anh) hazretleri, Res羶lullah (aleyhissalatu vesselam)’覺n 繹yle dediini rivayet etmitir: “M羹sl羹man, dier M羹sl羹manlar覺n elinden ve dilinden zarar g繹rmedikleri kimsedir. Muhacir de Allah’覺n yasaklad覺覺 eyi terkedendir.” Sahiheyn ve Nesai’de gelen bir baka hadiste 繹yle denir: “Bir adam sordu: “Ey Allah’覺n Res羶l羹, 襤slam’da hangi amel daha hay覺rl覺d覺r?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Yemek yedirmen, tan覺d覺k tan覺mad覺k herkese selam vermen” dedi. Kaynak:Buhari, 襤man 4; M羹slim, 襤man 64, (40); Ebu Davud, Cihad 2, (2481); Nesai, 襤man 9, (8, 105). (Metin Buhari’ye aittir). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

37-)襤bn-i mer (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Ben insanlar Allah’tan baka ilah覺n olmad覺覺na, Muhammed’in de Allah’覺n el癟isi olduuna ehadet edinceye, namaz k覺l覺ncaya, zekat verinceye kadar onlarla sava etmekle emrolundum. Bunlar覺 yapt覺lar m覺, kanlar覺n覺, mallar覺n覺 bana kar覺 korumu (emniyet alt覺na alm覺) olurlar. 襤slam’覺n hakk覺 hari癟. Art覺k (samimi olup olmad覺klar覺na dair) durumlar覺 Allah’a kalm覺t覺r”. M羹slim’deki rivayette “襤slam’覺n hakk覺 hari癟” ibaresi mevcut deildir.
Kaynak:Buhari, 襤man 17; M羹slim, 襤man 36, (22) Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

40-)Ubadetu’bnu’s-Samit (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: Biz, bir seferinde Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’le ayn覺 cemaatte beraber oturuyorduk ki: “Allah’a hi癟bir ey ortak komamak, h覺rs覺zl覺k yapmamak, zina fazihas覺n覺 ilememek, Allah’覺n haram ettii cana mer羶 bir sebep olmaks覺z覺n k覺ymamak artlar覺 羹zerine bana biat edin” buyurdu. Bir dier rivayette “…ocuklar覺n覺z覺 繹ld羹rmemek, halde ve istikbalde iftirada bulunmamak, meru dairedeki emirlerde -ne bana ne de vazifelilere- isyan etmemek 羹zere biat edin. Kim verecei bu s繹zlere sad覺k kal覺r, ahdine vefa g繹sterirse kar覺l覺覺n覺 Allah’tan alacakt覺r. Kim de bu yasaklardan birini ileyecek olursa art覺k ii Allah’a kalm覺t覺r, dilerse affeder, dilerse azab verir, cezaland覺r覺r” buyurdu. Biz de bu artlarla biat ettik.” Nesai, bir baka rivayette “…kar覺l覺覺n覺 Allah’tan alacakt覺r” ifadesinden sonra u ziyadeyi kaydeder: “Kim bunlardan birini iler, sonra da d羹nyada cezaland覺r覺l覺rsa, 癟ektii bu ceza onun i癟in kefaret ve o g羹nahtan temizlenme olur.” Buhari, M羹slim, Muvatta ve Nesai’de gelen bir dier rivayette u ifade mevcuttur: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e zor durumlarda olsun, kolay durumlarda olsun, ho artlarda olsun naho artlarda olsun, aleyhimize kay覺rmalar覺n yap覺l覺p, hakk覺m覺z覺n 癟inendii hallerde olsun itaat etmek, idareyi elinde tutanlara kar覺 iktidar kavgas覺 yapmamak, nerede olursak olal覺m hakk覺 s繹ylemek, Allah’覺n emrini yerine getirmede k覺nayanlar覺n k覺namalar覺ndan korkmamak 羹zere biat ettim.” Bir baka rivayette u ifadeye rastlanmaktad覺r: “…襤ktidar sahibine kar覺 onda, Allah’覺n kitab覺nda gelmi bulunan bir delil sebebiyle te’vil g繹t羹rmeyen a癟覺k bir k羹f羹r g繹r羹lmedik癟e iktidar kavgas覺 yapmamak…”
Kaynak:Buhari, 襤man 11; M羹slim, Hudud 41, (1709); Nesai, Bey’a 17, (7, 148); Tirmizi, Hudud 12, (1439). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

42-)襤bnu mer (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: “Biz Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e kulak vermek ve itaat etmek art覺yla biat ederken “G羹c羹n羹z羹n yettii eylerde” diyordu. Kaynak:Buhari, Ahkam 42; M羹slim, 襤maret 90, (1867); Nesai, Bey’at 18, (7, 148); Tirmizi, Siyer 37, (1597); Muvatta, Bey’at 1, (2, 982); 襤bnu Mace, Cihad 43, (2874).
Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti
Kaynak:Buhari, 襤lm 34, Rikak 50. Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

12-)Vehb 襤bnu M羹nebbih’in anlatt覺覺na g繹re kendisine: “Lailahe illallah cennetin anahtar覺 deil mi? dendi de: “Evet, 繹yledir ama disiz anahtar olur mu? Dileri olan anahtar覺n varsa kap覺n a癟覺l覺r, yoksa kapal覺 kal覺r, a癟覺lmaz” cevab覺n覺 verdi. Kaynak:Buhari, Cenaiz 1. Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

14-)Abdullah 襤bnu mer 襤bni’l-Hattab (rad覺yallahu anh)’覺n anlatt覺覺na g繹re, bir adam kendisine: Gazveye 癟覺km覺yor musun?” diye sorar. Abdullah u cevab覺 verir: “Ben Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’i iittim, 繹yle buyurmutu: “襤slam be esas 羹zerine bina edilmitir: Allah’tan baka ilah olmad覺覺na ve Muhammed’in O’nun kulu ve el癟isi olduuna ehadet etmek, namaz k覺lmak, oru癟 tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak”. Kaynak:Buhari, 襤man 1; M羹slim, 襤man 22 (….); Nesai, 襤man 13, (9, 107-108); Tirmizi, 襤man 3, (2612). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

15-)Yahya 襤bnu Ya’mur haber veriyor: “Basra’da kader 羹zerine ilk s繹z eden kimse Ma’bed el-C羹heni idi. Ben ve Humeyd 襤bnu Abdirrahman el-Himyeri, hac veya umra vesilesiyle beraberce yola 癟覺kt覺k. Aram覺zda konuarak, Ashab’tan biriyle kar覺lamay覺 temenni ettik. Maksad覺m覺z, ondan kader hakk覺nda u heriflerin ettikleri laflar hususunda soru sormakt覺. Cenab-覺 Hakk, bizzat Mescid-i Nebevi’nin i癟inde Abdullah 襤bnu mer (rad覺yallahu anh)’la kar覺lamay覺 nasib etti. Birimiz sa, 繹b羹r羹m羹z sol taraf覺ndan olmak 羹zere ikimiz de Abdullah (rad覺yallahu anh)’a sokuldu. Arkada覺m覺n s繹z羹 bana b覺rakt覺覺n覺 tahmin ederek, konumaya balad覺m: “Ey Ebu Abdirrahman, bizim taraflarda baz覺 kimseler zuhur etti. Bunlar Kur’an-覺 Kerim’i okuyorlar. Ve 癟ok ince meseleler bulup 癟覺karmaya 癟al覺覺yorlar.” Onlar覺n durumlar覺n覺 beyan sadedinde unu da ilave ettim: “Bunlar, “kader yoktur, herey hadistir ve Allah 繹nceden bunlar覺 bilmez” iddias覺ndalar.” Abdullah (rad覺yallahu anh): “Onlarla tekrar kar覺la覺rsan, haber ver ki ben onlardan beriyim, onlar da benden beridirler.” Abdullah 襤bnu mer s繹z羹n羹 yeminle de te’kid ederek 繹yle tamamlad覺: “Allah’a kasem olsun, onlardan birinin Uhud da覺 kadar alt覺n覺 olsa ve hepsini de hay覺r yolunda harcasa kadere inanmad覺k癟a, Allah onun hayr覺n覺 kabul etmez.” Sonra Abdullah dedi ki: Babam mer 襤bnu’l-Hattab (rad覺yallahu anh) bana unu anlatt覺: “Ben Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’in yan覺nda oturuyordum. Derken elbisesi bembeyaz, sa癟lar覺 simsiyah bir adam yan覺m覺za 癟覺kageldi. zerinde, yolculua delalet eder hi癟bir belirti yoktu. stelik i癟imizden kimse onu tan覺m覺yordu da. Gelip Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’in 繹n羹ne oturup dizlerini dizlerine dayad覺. Ellerini bacaklar覺n覺n 羹st羹ne h羹rmetle koyduktan sonra sormaya balad覺: Ey Muhammed! Bana 襤slam hakk覺nda bilgi ver! Haz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) a癟覺klad覺: “襤slam, Allah’tan baka ilah olmad覺覺na, Muhammed’in O’nun kulu ve el癟isi olduuna ehadet etmen, namaz k覺lman, zekat vermen, Ramazan orucu tutman, g羹c羹n yettii takdirde Beytullah’a haccetmendir.” Yabanc覺: “-Doru s繹yledin” diye tasdik etti. Biz hem sorup hem de s繹yleneni tasdik etmesine hayret ettik. Sonra tekrar sordu: “Bana iman hakk覺nda bilgi ver?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) a癟覺klad覺: “Allah’a, meleklerine, kitablar覺na, peygamberlerine, ahiret g羹n羹ne inanmand覺r. Kadere yani hay覺r ve errin Allah’tan olduuna da inanmand覺r.” Yabanc覺 yine: “Doru s繹yledin!” diye tasdik etti. Sonra tekrar sordu: “Bana ihsan hakk覺nda bilgi ver?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) a癟覺klad覺: “襤hsan Allah’覺 sanki g繹zlerinle g繹r羹yormusun gibi Allah’a ibadet etmendir. Sen O’nu g繹rmesen de O seni g繹r羹yor.” Adam tekrar sordu: “Bana k覺yamet(in ne zaman kopaca覺) hakk覺nda bilgi ver?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) bu sefer: “K覺yamet hakk覺nda kendisinden sorulan, sorandan daha fazla birey bilmiyor!” kar覺l覺覺n覺 verdi. Yabanc覺: “yleyse k覺yametin alametinden haber ver!” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) u a癟覺klamay覺 yapt覺: “K繹le kad覺nlar覺n efendilerini dourmalar覺, yal覺n ayak, 羹st羹 癟覺plak, fakir -M羹slim’in rivayetinde fakir kelimesi yoktur- davar 癟obanlar覺n覺n y羹ksek binalar yapmada yar覺t覺klar覺n覺 g繹rmendir.” Bu s繹z 羹zerine yabanc覺 癟覺kt覺 gitti. Ben epeyce bir m羹ddet kald覺m. -Bu ifade M羹slim’deki rivayete uygundur. Dier kitaplarda “Ben 羹癟 gece sonra Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’la kar覺lat覺m” eklindedir- Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) Ey mer, sual soran bu zat覺n kim olduunu biliyor musun? dedi. Ben: “Allah ve Res羶l羹 daha iyi bilir” deyince u a癟覺klamay覺 yapt覺: “Bu Cebrail aleyhisselamd覺. Size dininizi 繹retmeye geldi.” Ebu Davud, bir baka rivayette “Ramazan orucu”ndan sonra “c羹n羹bl羹kten y覺kanmak” maddesini de ilave eder. Yine Ebu Davud’un bir baka rivayetinde u ziyade vard覺r: “M羹zeyne veya C羹heyne kabilesinden bir adam sordu: “Ey Allah’覺n Res羶l羹, hangi ii yap覺yoruz, olup bitmi (levh-i mahfuza kayd覺 ge癟mi) bir ii mi, yoksa (hen羹z levh-i mahfuza ge癟memi) u anda yeni balanacak olan bir ii mi?” Res羶l羹llah (aleyhissalatu vesselam): “Olup bitan bir ii” dedi. Adamca覺z -veya cemaatten biri- yine sordu: yleyse niye 癟al覺覺ls覺n ki? Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) u a癟覺klamada bulundu: “Cennet ehli olanlara cennetliklerin ameli m羹yesser k覺l覺n覺r, ate ehli olanlara da cehennemliklerin ameli m羹yesser k覺l覺n覺r.” Benzer bir hadisi, Buhari (rahimehullah) Ebu H羹reyre (rad覺yallahu anh)’den kaydeder. Bu hadise Tirmizi hari癟 dierlerinde de rastlan覺r. Mevzubahis rivayette, “ehadette bulunman” yerine “Allah’a ibadet edip hi癟bir eyi ortak komaman” ifadesi de yer al覺r. Bu hadiste ayr覺ca “Yal覺n ayak, 羹st羹 癟覺plak kimseler halk覺n reisleri olduu zaman” ziyadesi de mevcuttur. u ziyade de mevcuttur: (K覺yametin ne zaman kopaca覺), Allah’tan baka hi癟kimse taraf覺ndan bilinmeyen be gay覺ptan (mugayyebat-覺 hamse) biridir buyurdu ve u ayeti okudu: “K覺yamet saatini bilmek ancak Allah’a mahsustur. Yamuru O indirir. Rahimlerde bulunan覺 o bilir. Kimse yar覺n ne kazanaca覺n覺 bilmez. Ve hi癟 kimse nerede 繹leceini bilmez…” (Lokman, 34), Bir baka rivayette “羹st羹 癟覺plaklar” tabirinden sonra “sa覺r ve dilsizler arz覺n melikleri (krallar覺) olduklar覺 zaman” ziyadesi vard覺r. Nesai’nin S羹nen’inde u ziyade mevcuttur: “Dedi ki: Hay覺r, Muhammed’i hakikatle birlikte irad ve hidayet edici olarak g繹nderen zat’a yemin olsun, ben o hususta (k覺yametin ne zaman kopaca覺 hususunda) sizden birinden daha bilgili deilim. O gelen de Cibril aleyhisselamd覺. D覺hyetu’l-Kelbi suretinde inmitir.”
Kaynak:Buhari, 襤man 37. M羹slim, 襤man 1, (8); Nesai, 襤man 6, (8, 101); Ebu Davud, S羹nnet 17, (4695); Tirmizi, 襤man 4, (2613). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

16-)Enes 襤bnu Malik (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: Biz mescidde Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’le birlikte otururken, devesine binmi olarak bir adam girdi ve mescidin avlusuna devesini 覺h覺p balad覺ktan sonra: “Muhammed hanginizdir?” diye sordu. Biz: “Dayanmakta olan u beyaz kimse” diye g繹sterdik. -Nesai’deki Ebu H羹reyre (rad覺yallahu anh)’覺n rivayetinde: “u dayanmakta olan hafif k覺rm覺z覺ya 癟alan renkteki kimse” diye tasvir mevcuttur.- Adam: “Ey Abdulmuttalib’in olu! diye seslendi. Res羶lullah (aleyhissalatu vesselam): “Buyur seni dinliyorum” dedi. Adam: “Sana bireyler soraca覺m. Sorular覺mda a覺r覺 gidebilirim, sak覺n bana dar覺lmayas覺n” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Haydi istediini sor!” Adam: “Rabbin ve senden 繹ncekilerin Rabbi ad覺na soruyorum: Seni b羹t羹n insanlara peygamber olarak Allah m覺 g繹nderdi?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Kasem olsun evet!” Adam: “Allahu Teala ad覺na soruyorum: Gece ve g羹nd羹z be vakit namaz k覺lman覺 sana Allah m覺 emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah’a kasem olsun evet!” Adam: “Allah ad覺na soruyorum, senenin u ay覺nda oru癟 tutman覺 sana Allah m覺 emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah’a kasem olsun evet!” Adam: “Allahu Teala ad覺na soruyorum: Bu sadakay覺 zenginlerimizden al覺p fakirlerimize da覺tman覺 Allah m覺 sana emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah’a kasem olsun evet!” Bu soru-cevaptan sonra adam unu s繹yledi: “Getirdiklerine inand覺m. Ben geride kalan kabilemin el癟isiyim. Ad覺m: D覺mam 襤bnu Sa’lebe’dir. Benu Sa’d 襤bni Bekr’in kardeiyim.” (Bunu be kitap rivayet etmitir. Metin Buhari’den al覺nm覺t覺r). M羹slim’in rivayetinde 繹yle denir: “Bir adam geldi ve 繹yle dedi: “Bize senin g繹nderdiin el癟i geldi ve iddia etti ki sen Allah taraf覺ndan g繹nderildiine inanmaktas覺n.” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Doru s繹ylemi” dedi. Adam tekrar: “yleyse semay覺 kim yaratt覺?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah!” dedi. Adam: “Peki bu dalar覺 kim dikti ve i癟indekileri kim koydu?” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Allah!” dedi. Adam: Peki semay覺 yaratan, arz覺 yaratan ve dalar覺 diken Zat ad覺na s繹yler misin, seni peygamber olarak g繹nderen Allah m覺d覺r?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Evet!” dedi. Adam: “El癟in iddia ediyor ki biz gece ve g羹nd羹z be vakit namaz k覺lmal覺y覺z, bu doru mudur?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Doru s繹ylemitir!” Adam: “Seni g繹nderen ad覺na doru s繹yle. Bunu sana Allah m覺 emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Evet!” dedi. Adam sonra zekat覺, arkas覺ndan orucu, daha sonra da hacc覺 zikretti ve bu ekilde sordu. Ravi der ki: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) de her sualde “Doru s繹ylemi” diye cevap veriyordu. Adam (son olarak) sordu: “Seni g繹nderen ad覺na doru s繹yle. Bunu sana Allah m覺 emretti?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Evet!” Adam sonra geri d繹nd羹 ve ayr覺l覺rken unu s繹yledi: “Seni hakla g繹nderen Zat’a kasem olsun, bunlar 羹zerine hi癟 bir ey ilave etmem, bunlar覺 eksiltmem de.” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Bu kimse s繹z羹nde durursa cennetliktir!” buyurdu.
Kaynak:Buhari, 襤lm 6; M羹slim, 襤man 10, (12); Tirmizi, Zekat 2, (619); Nesai, Siyam 1, (4, 120); Ebu Davud, Salat 23, (486). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

17-)Talha 襤bnu Ubeydillah haber veriyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e Necid ahalisinden bir adam geldi. Sa癟lar覺 kar覺覺kt覺. Kula覺m覺za sesinin m覺r覺lt覺s覺 geliyordu, ancak ne dediini anlayam覺yorduk. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e iyice yakla覺nca g繹rd羹k ki, 襤slam’dan soruyormu. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Gece ve g羹nd羹zde be vakit namaz” demiti ki adam tekrar sordu: “Bu be d覺覺nda bir borcum var m覺?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Ramazan orucu da var” deyince adam: Bunun d覺覺nda oru癟 var m覺? diye sordu. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Hay覺r!” Ancak dilersen nafile tutars覺n” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) ona zekat覺 hat覺rlatt覺. Adam: “Zekat d覺覺nda borcum var m覺?” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Hay覺r, ama nafile verirsen o baka!” dedi. Adam geri d繹nd羹 ve gider ayak: “Bunlara ilave yapmayaca覺m gibi noksan da tutmayaca覺m” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) da: “S繹z羹nde durursa kurtulua ermitir” buyurdu. Veya “S繹z羹nde durursa cennetliktir” buyurdu. Ebu Davud’da “Kasem olsun kurtulua erer, yeter ki s繹z羹nde dursun” eklinde te’kidli olarak gelmitir.
Kaynak:Buhari, 襤man 34; M羹slim, 襤man 8, (11); Nesai, Siyam, 1, (4, 120); Ebu Davud, Salat 1, (391); Muvatta, Kasru’s-Salat fi’s-Sefer 94, (1, 175). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

18-)Abdullah 襤bnu Abbas’覺n rivayetine g繹re, bir kad覺n, kendisine k羹pte yap覺lan 覺ra (nebiz) hakk覺nda sordu. Kad覺na u cevab覺 verdi: “Abdulkays kabilesinin heyeti Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e geldii vakit: “Bu gelenler kimdir?” diye sordu. “Rebial覺lar” diye kendilerini tan覺tt覺lar. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Merhaba, ho geldiniz. 襤naallah bu ziyaretten memnun kal覺r, piman olmazs覺n覺z” buyurdu. Misafirler: “Biz uzak bir yerden geliyoruz. Sizinle bizim aram覺zda u kafir Mudarl覺lar var. Bu sebeple, size ancak haram ay覺nda urayabiliyoruz. yle ise, bize kesin, a癟覺k bir amel emret, onu geride b覺rakt覺klar覺m覺za da 繹retelim. Ve bizi cennete g繹t羹rs羹n” dediler. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) de onlara d繹rt emir ve d繹rt yasakta bulundu: nce tek olan Allah Teala’ya iman覺 emretti ve sordu: “襤man nedir biliyor musunuz?” “Allah ve Res羶l羹 daha iyi bilir!” dediler. A癟覺klad覺: Allah’tan baka ilah olmad覺覺na, Muhammed’in Allah’覺n kulu ve el癟isi olduuna ehadet etmek, namaz k覺lmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak, harpte elde edilen ganimetten bete birini 繹demenizdir.” Res羶lullah (aleyhissalatu vesselam) onlara u kaplar覺 (覺ra yapmada) kullanmalar覺n覺 yasaklad覺: Hantem (topraktan mamul k羹p), d羹bba (su kaba覺ndan yap覺lm覺 testiler), nakir hurma k繹k羹nden ayr覺lan 癟anak, m羹zeffet -veya mukayyer- (i癟i ziftle -katranla- cilalanm覺 kap).
Kaynak:Buhari, 襤man 40, 襤lm 25, Mevakitu’s-Salat 2, Zekat 1, Farzu’l-Hums 2, Mevak覺b 4, Meazi 69, Edeb 98, Haberi’l-Vahid 5, Tevhid 56, M羹slim, 襤man 23, 24, 25 (17); Ebu Davud, Eribe 7, (3692); Tirmizi, 襤man 5, (2614); Nesai, 襤man, 25, (8, 120). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

26-)Enes (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdu ki: “Kim bizim namaz覺m覺z覺 k覺lar, bizim k覺blemize y繹nelir, bizim kestiimizi yerse ite o, M羹sl羹mand覺r”.
Kaynak:Hadisi Nesai tahric etmitir. Ancak, Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi taraf覺ndan da rivayet edilmi olan uzunca bir hadisin bir par癟as覺d覺r. Bak: Tirmizi, 襤man 2, (2611); Ebu Davud, Cihad 104, (2641). Nesai, 襤man 9, (8, 105). Buhari, Salat 28. Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

27-)Ebu H羹reyre anlat覺yor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdu ki: “襤man, yetmi k羹sur -bir rivayette de altm覺 k羹sur- ubedir. Haya imandan bir ubedir.” Bir rivayette u ziyade vard覺r: “Bu 羶belerden en 羹st羹n羹 “Lailahe illallah” s繹z羹d羹r, en aa覺 mertebede olan覺 da yolda bulunan rahats覺z edici bir eyi kenara 癟覺karmakt覺r.” Kaynak:Buhari, 襤man 3; M羹slim, 襤man 57-38, (35-36); Ebu Davud, S羹nnet 15, (4676); Tirmizi, 襤man 6, (2617); Nesai, 襤man 16, (8, 110); 襤bnu Mace, Mukaddime 9, (57). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

28-)Hz. Enes, Res羶lullah (aleyhissalatu vesselam)’覺n 繹yle buyurduunu anlat覺yor: “癟 haslet vard覺r. Bunlar kimde varsa iman覺n tad覺n覺 duyar: Allah ve Res羶l羹n羹 bu ikisi d覺覺nda kalan hereyden ve herkesten daha 癟ok sevmek, bir kulu s覺rf Allah r覺zas覺 i癟in sevmek, Allah, imans覺zl覺ktan kurtar覺p 襤slam’覺 nasib ettikten sonra tekrar k羹fre, inan癟s覺zl覺a d羹mekten, atee at覺lmaktan korktuu gibi korkmak.” Nesai’nin kaydettii bir dier rivayette “bu ikisi d覺覺nda kalan” tabirinden sonra u ziyade vard覺r. “Allah i癟in sevmek, Allah i癟in buzetmek.” Kaynak:Buhari, 襤man 9, 14, 襤krah 1; M羹slim, 襤man 67, (43); Tirmizi, 襤man 10, (2626); Nesai, 襤man 3, (8, 96); 襤bnu Mace, Fiten 23, (4033). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

29-)Yine Hz. Enes (rad覺yallahu anh) bildiriyor; Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) 繹yle buyurmutur: “Sizden biri, beni, babas覺ndan, evlad覺ndan ve b羹t羹n insanlardan daha 癟ok sevmedik癟e iman etmi say覺lmaz” Nesai’nin bir rivayetinde “…mal覺ndan ve ailesinden daha sevgili…” denmektedir. Kaynak:Buhari, 襤man 8; M羹slim, 襤man 70, (44); Nesai, 襤man 19,(8,114, 115). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

30-)Yine Hz. Enes (rad覺yallahu anh)’in rivayetine g繹re Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) 繹yle buyurmutur: “Sizden biri, kendi i癟in sevdiini kardei i癟in de sevmedik癟e ger癟ek imana eremez.” Nesai’nin rivayetinde “…hay覺r eylerden” ziyadesi mevcuttur. Kaynak:Buhari, 襤man 6; M羹slim, 襤man 71, (45); Nesai, 襤man 19, (3, 115); Tirmizi, S覺fatu’l-K覺yamet 60, (3517); 襤bnu Mace, Mukaddime 9, (66). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

33-)Abdullah 襤bnu Amr 襤bni’l-As (rad覺yallahu anh) hazretleri, Res羶lullah (aleyhissalatu vesselam)’覺n 繹yle dediini rivayet etmitir: “M羹sl羹man, dier M羹sl羹manlar覺n elinden ve dilinden zarar g繹rmedikleri kimsedir. Muhacir de Allah’覺n yasaklad覺覺 eyi terkedendir.” Sahiheyn ve Nesai’de gelen bir baka hadiste 繹yle denir: “Bir adam sordu: “Ey Allah’覺n Res羶l羹, 襤slam’da hangi amel daha hay覺rl覺d覺r?” Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Yemek yedirmen, tan覺d覺k tan覺mad覺k herkese selam vermen” dedi. Kaynak:Buhari, 襤man 4; M羹slim, 襤man 64, (40); Ebu Davud, Cihad 2, (2481); Nesai, 襤man 9, (8, 105). (Metin Buhari’ye aittir). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

37-)襤bn-i mer (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): “Ben insanlar Allah’tan baka ilah覺n olmad覺覺na, Muhammed’in de Allah’覺n el癟isi olduuna ehadet edinceye, namaz k覺l覺ncaya, zekat verinceye kadar onlarla sava etmekle emrolundum. Bunlar覺 yapt覺lar m覺, kanlar覺n覺, mallar覺n覺 bana kar覺 korumu (emniyet alt覺na alm覺) olurlar. 襤slam’覺n hakk覺 hari癟. Art覺k (samimi olup olmad覺klar覺na dair) durumlar覺 Allah’a kalm覺t覺r”. M羹slim’deki rivayette “襤slam’覺n hakk覺 hari癟” ibaresi mevcut deildir.
Kaynak:Buhari, 襤man 17; M羹slim, 襤man 36, (22) Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

40-)Ubadetu’bnu’s-Samit (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: Biz, bir seferinde Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’le ayn覺 cemaatte beraber oturuyorduk ki: “Allah’a hi癟bir ey ortak komamak, h覺rs覺zl覺k yapmamak, zina fazihas覺n覺 ilememek, Allah’覺n haram ettii cana mer羶 bir sebep olmaks覺z覺n k覺ymamak artlar覺 羹zerine bana biat edin” buyurdu. Bir dier rivayette “…ocuklar覺n覺z覺 繹ld羹rmemek, halde ve istikbalde iftirada bulunmamak, meru dairedeki emirlerde -ne bana ne de vazifelilere- isyan etmemek 羹zere biat edin. Kim verecei bu s繹zlere sad覺k kal覺r, ahdine vefa g繹sterirse kar覺l覺覺n覺 Allah’tan alacakt覺r. Kim de bu yasaklardan birini ileyecek olursa art覺k ii Allah’a kalm覺t覺r, dilerse affeder, dilerse azab verir, cezaland覺r覺r” buyurdu. Biz de bu artlarla biat ettik.” Nesai, bir baka rivayette “…kar覺l覺覺n覺 Allah’tan alacakt覺r” ifadesinden sonra u ziyadeyi kaydeder: “Kim bunlardan birini iler, sonra da d羹nyada cezaland覺r覺l覺rsa, 癟ektii bu ceza onun i癟in kefaret ve o g羹nahtan temizlenme olur.” Buhari, M羹slim, Muvatta ve Nesai’de gelen bir dier rivayette u ifade mevcuttur: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e zor durumlarda olsun, kolay durumlarda olsun, ho artlarda olsun naho artlarda olsun, aleyhimize kay覺rmalar覺n yap覺l覺p, hakk覺m覺z覺n 癟inendii hallerde olsun itaat etmek, idareyi elinde tutanlara kar覺 iktidar kavgas覺 yapmamak, nerede olursak olal覺m hakk覺 s繹ylemek, Allah’覺n emrini yerine getirmede k覺nayanlar覺n k覺namalar覺ndan korkmamak 羹zere biat ettim.” Bir baka rivayette u ifadeye rastlanmaktad覺r: “…襤ktidar sahibine kar覺 onda, Allah’覺n kitab覺nda gelmi bulunan bir delil sebebiyle te’vil g繹t羹rmeyen a癟覺k bir k羹f羹r g繹r羹lmedik癟e iktidar kavgas覺 yapmamak…”
Kaynak:Buhari, 襤man 11; M羹slim, Hudud 41, (1709); Nesai, Bey’a 17, (7, 148); Tirmizi, Hudud 12, (1439). Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

42-)襤bnu mer (rad覺yallahu anh) anlat覺yor: “Biz Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e kulak vermek ve itaat etmek art覺yla biat ederken “G羹c羹n羹z羹n yettii eylerde” diyordu. Kaynak:Buhari, Ahkam 42; M羹slim, 襤maret 90, (1867); Nesai, Bey’at 18, (7, 148); Tirmizi, Siyer 37, (1597); Muvatta, Bey’at 1, (2, 982); 襤bnu Mace, Cihad 43, (2874).
Konu:襤man ve 襤slam覺n Fazileti

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir